Pirkimo sąlygos

 • Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.saulėtiskoniai.lt taisyklės
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi “SAULĖTI SKONIAI” www.saulėtiskoniai.lt (toliau – „Saulėti skoniai internetinė parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.2. Pardavėjas. “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia UAB „Saulėti skoniai“, buveinės adresas: L. Zamenhofo 5A-6, LT-44287 Kaunas, juridinio asmens kodas 304748567, PVM mokėtojo kodas LT100011411418 (toliau –„Pardavėjas“).

  1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis “Saulėti skoniai” elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę 1) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir 2) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

  1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje.

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš banko apie Pirkėjo atsiskaitymą už užsakytas prekes.

  1.6 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau nei 20 (dvidešimt) metų, ir tai patvirtina www.saulėtiskoniai.lt internetinės parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.
  Pirkėjai juridiniai asmenys, neturintys licencijos verstis mažmenine ar didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas juridinis asmuo užsakydamas alkoholinius gėrimus www.saulėtiskoniai.lt internetinėje parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams.
  Pardavėjui (jo atstovui) nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai (jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu) grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo planuotos pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas.

  1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir /ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių “Saulėti skoniai” internetinė parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

  1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

  1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas “Saulėti skoniai” elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir/arba saugumui.

  1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1.12 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 24 valandas.

  2. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis “Saulėti skoniai” elektronine parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, gali jas įsigyti ir neužsiregistravęs. Jei Pirkėjas registruojasi “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje, turi užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

  2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba jų nepatikslino.

  2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

  2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo riziką prie “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės Pirkėjo vardu, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei “Saulėti skoniai” teikiamomis paslaugomis prisijungęs prie internetinės parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemos. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

  2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Pardavėjas yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis (SSL sertifikatas), kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

  2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

  2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

  2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
  2.10. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

  2.11. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

  2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

  3. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  3.1. Prekių kainos “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM.

  3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per internetinės bankininkystės sistemą (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

  3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama internetinės bankininkystės sistema.
  Apmokėjimas vykdomas naudojant mokėjimų inicijavimo sistemą "Paysera". Užsakymo pabaigoje Pirkėjas nukreipiamas į "Paysera" mokėjimų inicijavimo sistemą, kur pasirenkamas bankas, kurio internetinėmis paslaugomis naudojasi Pirkėjas, paspaudžiant ant banko logotipo ir nukreipiamas į savo banko internetinį tinklapį, kuriame, suvedus savo prisijungimo duomenis, bus matoma suformuota sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti.
  Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko internetinės bankininkystės sistemoje.

  3.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko kortele – galimas tik fizinėje parduotuvėje T. Masiulio 16E, Kaunas.

  3.4. Apmokėti galite ir bankiniu pavedimu pagal mūsų atsiųstą išankstinę sąskaitą (sąskaitos numerį ir kitus būtinus duomenis atsiųsime jūsų nurodyti el. paštu). Tokiu atveju bankinį pavedimą pirkėjas atlieka savarankiškai. Užsakymas bus atliekamas tik įsitikinus, kad pinigai pervesti.

  3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas Pirkėjui išrašo ir pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu.

  3.6 Neapmokėtas užsakymas po 24 valandų sistemoje anuliuojamas.

  4. PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS
  4.1. “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo Partneris. Pristatymo kaina į Kuršių Neriją apmokestinama papildomai prie siuntos kainos (žr. Pristatymo informacija).

  4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės puslapyje „Pristatymo informacija“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir nuo pristatymo termino.

  4.3. Pardavėjas turi teisę, vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

  4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, anuliuojant užsakymą, prieš tai įspėjus Pirkėją raštu ar telefonu, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“). Apie pageidavimą arba nepageidavimą, kad jam būtų parenkama Panaši prekė, Pirkėjas gali nurodyti “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje.

  4.5. Jeigu Pardavėjo parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.

  4.6. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  4.7. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  4.8. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

  4.9. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.

  4.10. Tuo atveju, kai Pirkėjo “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjui turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  4.11. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

  4.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

  4.14. Prekės po siuntos patikrinimo (4.15. punktas) Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Jei Pirkėjas dėl fizinio trūkumo, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

  4.15. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  4.16 Siuntos gali būti pristatytos į Jūsų pasirinktą Omniva paštomatą . Apie atvykusią siuntą būsite informuoti SMS žinute, o atsiimti galėsite per 7 dienas bet kuriuo paros metu, suvedę specialų kodą.

  4.17 Tais atvejais, kai prekių iš paštomato priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant, tą pačią dieną, informuoti apie tai Pardavėją telefonu ar elektroniniu laišku.

  4.18. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina “Saulėti skoniai” internetinės parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

  4.19. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

  4.20. Alkoholinius gėrimus “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas ar atsiėmimas galimas tik laikantis LR įstatymų.

  4.21. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui, kuris turi 20 metų) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito prekes priimančio asmens, turinčio 20 metų) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui, turinčiam 20 metų) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito prekes priimančio asmens, turinčio 20 metų) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo, turintis 20 metų) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimt) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui, turinčiam 20 metų) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimt) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui, turinčiam 20 metų) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

  5. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  5.1. Visų “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

  5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  Pristatomos prekės, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos nei internetinėje parduotuvėje pavaizduotoje nuotraukoje. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama internetinėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl ne visada yra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos internetinėje parduotuvėje pateiktuose prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės.

  5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

  5.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  6. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
  6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekės pristatymo dienos.
  Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: uzsakymai@saulėtiskoniai.lt.

  6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

  6.3. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
  6.3.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  6.3.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  6.3.3. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas; tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.
  6.3.4. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
  6.3.5. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

  6.4. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  6.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu T. Masiulio 16E, Kaunas darbo dienomis iš anksto suderinęs grąžinimo laiką, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 6.1. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

  6.6. Grąžinant ar keičiant “Saulėti skoniai” internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

  6.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  6.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

  6.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.

  7. RINKODARA IR INFORMACIJA
  7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje www.saulėtiskoniai.lt įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  7.2. Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis tik esant Pirkėjo sutikimui.
  7.3. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

  8. KOMENTARŲ TALPINIMAS
  8.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie elektroninėje parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.
  8.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:
  8.2.1. bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;
  8.2.2. nebus reklaminio pobūdžio;
  8.2.3. nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;
  8.2.4. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;
  8.2.5. nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.
  8.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.
  8.4. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  9.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
  9.4.1 gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
  9.4.2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
  9.4.3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
  9.5. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  9.6. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  a9.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Atnaujinta 2020 03